مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

بازرسی وکنترل فرایند

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

  بازرسی وکنترل فرایند

بازرسی وکنترل فرایند

ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ ازﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ازاﻳﻦ ﻛﻪآنﻫـاﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪﻛﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻧﺠﺎمﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﺻـﻼح اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

دراﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل، ﻓﺮاﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﺑـﺮای ﻛـﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ازاﻳـﻦ ﻛـﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺎزﻣﺎن،در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻓﺮاﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪﺑﺎﻳﺪﻫﺎرا ﺑﺎﻫـﺴﺖﻫـﺎ، ﻣﻄﻠﻮبﻫﺎرا ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎ، و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎرا ﺑﺎﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻣـﻲﻛﻨـﺪ و ﺗـﺼﻮﻳﺮروﺷﻨﻲ ازاﺧﺘﻼف ﻳﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔـﺮوه ازﻋﻮاﻣـﻞ را دراﺧﺘﻴـﺎرﻣـﺴﺌﻮﻻن وﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮارﻣﻲدﻫﺪ.

ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪﻛﻨﺘﺮل ﺗﻼش ﻣﻨﻈﻤـﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪﻫﻤﻮاره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑـﺎ ﻣﻌﻴـﺎرﻳـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻛـﺎر(اﻫﺪاف) ﻣﻲﺳﻨﺠﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻲﺗﻮان ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد:

۱- ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

۲- ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻤﺘـﺮ ازﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪدراﻫـﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪدراﻳﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ارزش ﮔﺬاری ﺷـﺪه وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻠﻮم و اﺻﻼح ﺷﻮد.

۳- ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪدراﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﻗﺪامﻛﻨﻴﻢ.

این مشاور با انجام خدمات کنترل ونظارت بر صحت عملکرد فرایندهای سازمان میتواند نسبت به ارائه راه حل ها وراهکارهای اجرایی جهت رفع انحرافات وعارضه ها اقدام نماید .

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق