مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

سایر استانداردها

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۰ مهر , ۱۳۹۲

other  standards

سایر استانداردها

برخی ازاستانداردهای مدیریتی که توسط سازمان جهانی (ISO) برای فعالیت های مختلف تهیه وتدوین گردیده اند به شرح ذیل میباشند:

۱-استانداردمدیریت کیفیت آزمایشگاهها ISO  ۱۷۰۲۵

۲-مشخصه فنی مدیریت کیفیت برای صنایع نفت وگازوپتروشیمی ISO/TS  ۲۹۰۰۱

۳-استاندارد مدیریت انرژی EN  ۱۶۰۰۱

۴-استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری ISO  ۱۰۰۰۲

۵-استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO   ۱۰۰۰۶

۶-استاندارد آموزش ISO  ۱۰۰۱۵

۷-راهنمای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت ISO  ۱۹۰۱۱

۸-راهنمای مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان  ISO 9004

۹- راهنما برای طرح های کیفیت ISO 10005

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق