مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

اخذنشان استاندارد ملی

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

استاندارد ملی توسط موسسه استاندارددریک کشورباتوجه به تمام شرایط خاص همان کشور مانند اقتصادی ,اجتماعی ,علمی وفنی تهیه میشود.

ادامه مطلب ...

اخذگواهینامه های بین المللی

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

هرسازمانی پس از پیاده سازی واستقرار سیستم های مدیریتی آماده ممیزی ودریافت گواهینامه های سیستم می گردد.

ادامه مطلب ...

بازرسی وکنترل فرایند

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ ازﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ازاﻳﻦ ﻛﻪآنﻫـاﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪﻛﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻧﺠﺎمﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﺻـﻼح اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب ...

ممیزی داخلی

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

ارزیابی داخلی از سیستم های مدیریت سازمان به منظورحصول اطمینان ازاینکه سیستم های مستند شده به درستی اجرا شده اندرا ممیزی داخلی می نامند.

ادامه مطلب ...

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق