سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ، سیستمی است که توسط آن ، سازمان عملکرد ایمنی و سلامت شغلی خود را از طریق شناسایی ریسک ها و خطرات ایمنی و سلامت شغلی و تحت کنترل درآوردن آنها ، بهبود می بخشد . این سیستم همچنین میتواند سازمان را در برآورده کردن الزامات قانونی سازمانهای قانونگذار نظیر وزارت کار، یاری نماید.

ادامه مطلب ...