مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

HSE-MS

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۰ مهر , ۱۳۹۲

hse-ms

سیستم مدیریت بهداشت شغلی ,ایمنی ومحیط زیست :        HSE-MS              

 تعریف: مجموعه ای متشکل از اجزای بهم پیوسته درراستای تحقق اهداف معین بهداشت شغلی ,ایمنی وزیست محیطی دریک  سازمان در چارچوب برنامه ریزی ,سازماندهی ,هدایت وکنترل اجزا.

 

مزایای HSE-MS

-همخوانی  HSE-MS های طراحی شده با ساختار سری استانداردIso  ۹۰۰۰

-تلاش درجهت نزدیکی سیستم های مدیریتی بهداشت شغلی , ایمنی وسیستم مدیریت محیط زیستی

-ساختار HSEبگونه ای است که مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ومدیریت زیست محیطی در یک سازمان پشتیبان یکدیگر ودرمواردمشترک ایجادهمپوشانی نمایند.

-تمرکز برشناسایی عوامل آسیب رسان بالقوه(Hazard)

-چگونگی تعامل عوامل آسیب رسان با محیط اطرا ف(Risk)

-شناسایی فعالیت های بحرانی (Risk activitis)

-ارزیابی ریسک ها(Risk assessment)

-ایجاد اقدامات کنترلی مناسب برای مهار ریسک ها واستمراردراجرای آنها

-اندازه گیری ها وپایش عملکرد سیستم HSE

شرکت مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس با سابقه چندین ساله در استقرار این سیستم آماده ارایه خدمات به پیمانکاران,مشاوران وتولید کنندگان در حوزه نفت وانرژی میباشد.

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق