مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

کارگروه مدیریت پسماند در استان ها فعال شد

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۲۱ دی , ۱۳۹۳

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست[۴] گفت: کارگروه استانی پسماند برای تصویب برنامه های اجرایی استانی همگام با طرح های کلان ملی در قالب طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند استان فعال شده است.

ادامه مطلب ...

تصویب قانون ارزیابی زیست محیطی تا پایان سال جاری

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۹ آذر , ۱۳۹۳

دیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست از تصویب قانون ارزیابی زیست محیطی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این قانون نقطه عطفی در ارائه مجوزهای زیست محیطی و نظارت بر اجرای پروژه ها خواهد بود.

ادامه مطلب ...

بازرسی وکنترل فرایند

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ ازﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ازاﻳﻦ ﻛﻪآنﻫـاﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪﻛﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻧﺠﺎمﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﺻـﻼح اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب ...

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق