مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

اخذنشان استاندارد ملی

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

اخذ نشان استاندارد ملی

اخذ نشان استاندارد ملی

تعریف استاندارد: وضع قوانین ومقررات برای تعیین کیفیت ومشخصات مطلوب یک کالا رااستاندارد می گویند.

استانداردها برحسب گستردگی دامنه تحت پوشش دارای پنج سطح کارخانه ای ,شرکتی,ملی,منطقه ای وبین المللی هستند.استاندارد ملی توسط موسسه استاندارددریک کشورباتوجه به تمام شرایط خاص همان کشور مانند اقتصادی ,اجتماعی ,علمی وفنی تهیه میشود.

دریافت نشان ملی استاندارد ایران برای برخی کالاها اجباری وبرای برخی دیگر تشویقی می باشد.جهت دریافت این نشان الزامات ,مقررات وساختارهایی لازم است که تولیدکنندگان باید آنها رارعایت نمایند.

شرکت پیشگامان بهبود کیفیت توس باسابقه چندین ساله تاکنون توانسته است برای واحدهای صنعتی وتولیدی متعددی نشان استاندارد ملی ایران را دریافت نماید.

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق