مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

زیست محیطی

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۰ مهر , ۱۳۹۲

 eeee

مطالعات زیست محیطی 

محیط زیست به وجهی ساده ,آنچه را که احاطه کننده و در برگیرنده انسان است می توان محیط نامید.تاثیر انسان ومحیط زیست تاثیری است متقابل وانسانها در مواردی برروی محیط زیست تاثیر نامطلوب می گذارند ودر موارد زیادی تحت تاثیر آلودگی های محیط زیست قرار می گیرند.

شناخت ماهیت محیط زیست , کنش وواکنش متقابل انسان ومحیط برای شناخت زمینه کار وفعالیت مهندس محیط زیست پیش نیازی ضروری است .

شرکت مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس در حوزه محیط زیست خدمات ذیل را ارایه می نماید:

-مطالعات زیست محیطی مربوط به آب ,خاک وهوا

-شناخت وپیشگیری آلایشهای محیط زیست

-ارزیابی زیست محیطی

-مطالعات پسماند وبازیافت مواد وانرژی

-پایش محیط زیست ورفع وکاهش آلودگیها

-مطالعات صرفه جویی درانرژی ومواد

-مطالعات تنوع زیستی

-تهیه اظهار نامه زیست محیطی

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق