مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

مدیریت بحران

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۰ مهر , ۱۳۹۲

مدیریت بحران

مدیریت بحران

-بحران : شرایطی است که در اثر حوادث ,رخدادها وعملکردهای طبیعی وانسانی (به جز موارد موضوعه درحوزه های امنیتی واجتماعی )به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود می آیدوموجب ایجادمشقت وسختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی میگرددوبرطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری,فوری وفوق العاده دارد.

-مدیریت بحران :فرایندهای برنامه ریزی ,عملکرد واقدامات اجرایی است که توسط دستگاههای دولتی ,غیردولتی وعمومی پیرامون شناخت وکاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطر پذیری)ومدیریت عملیات مقابله وبازسازی وبازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران )صورت می پذیرد.

مدیریت بحران شامل چهار مرحله است :

۱-پیشگیری:مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری ازوقوع  حوادث ویا کاهش آثارزیانبار آن ,سطح خطرپذیری جامعه راارزیابی نموده وبا مطالعات واقدامات لازم سطح آن را تاحدقابل قبولی کاهش می دهد.

۲-آمادگی :مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را درانجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش میدهدکه شامل جمع آوری اطلاعات ,برنامه ریزی,سازماندهی ,ایجادساختارهای مدیریتی و…است.

۳-مقابله:انجام اقدامات وارایه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است.

۴-بازسازی وبازتوانی :شامل کلیه اقدامات لازم وضروری پس از وقوع بحران است.

شرکت پیشگامان بهبود کیفیت توس با سابقه چندین ساله دارای سوابق درخشانی در تهیه طرحهای مدیریتی بحران در سازمانها وصنایع بزرگ ومادر می باشد.

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق