مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

مدیریت پروژه

تاریختاریخ انتشار : شنبه ,۱۳ مهر , ۱۳۹۲

مدیریت پروژه

سیستم  مدیریت پروژه

تغییرات سریع تکنولوژیک ، بازارهای شدید رقابتی و رایزنی فشرده و قدرتمندانه شرکتها ، همه‌وهمه سازمانها و بنگاههای متولی پروژه را تشویق به تغییر سیستم مدیریتی خود نمود .

این راهکارها و سیستمها، مدیران پروژه و سازمانهای پروژه محور را در مسیر تحقق اهداف سه گانه تمامی پروژه ها هدایت میکنند.تاکنون روشها، استانداردها و مدلهای گوناگونی در جهت بهبود سیستم مدیریت پروژه و رفع نیازمندی مدیران پروژه  تدوین و معرفی شده اند.

(PMBOK (Project Management Body Of Knowledge

این استاندارد در انجمن مدیریت ‌پروژه‌ آمریکا (PMI) تدوین‌شده و استفاده از آن بسیار متداول است . پس ‌از تدوین PMBOK ، موسسه‌ ملی استاندارد آمریکا نیز آن ‌را تایید و به‌ عنوان استاندارد ملی آمریکا در زمینه‌ مدیریت‌ پروژه ثبت ‌کرده ‌است . این استاندارد دانش مدیریت پروژه  را در ۱۰ بخش بیان کرده ‌است .

(APM (Association For Project Management

این استاندارد توسط مرکز مطالعات مدیریت پروژه انگلستان (UMIST) تهیه و تدوین شده است  وشامل هفت قسمت است که در این هفت قسمت چهل مفهوم کلیدی در زمینه مدیریت پروژه تشریح شده اند.

( BS6079 (British Standard

این استاندارد توسط شرکت British Standard تهیه و تدوین شده است وموردقبول دولت و صنعت انگلستان می‌باشد ؛ در این استاندارد مدیریت پروژه به چهار قسمت تقسیم شده است .

( JPMF (japanese Project Management Forum

این استاندارد توسط انجمن پیشرفت مهندسی ژاپن (ENAA) تهیه شده است ودیدگاه آن  بر خلاف استانداردهای فوق بر این اساس است که چگونه مدیریت پروژه می‌تواند محرک خلاقیت و ایجاد ارزش تجاری گردد. این استاندارد نیز مدیریت پروژه را به چهار قسمت تقسیم کرده است .

راهنمای مدیریت پروژه ISO21500-2012

در سال ۲۰۰۶ موسسه BSI انگلستان درخواستی را برای کمیته مرکزی ISO  جهت تدوین استاندارد مدیریت پروژه ارسال می نماید. ازآن  سال مرجع ایزو با اختصاص یک کمیته فنی (TC236) و با مشارکت ۳۷ کشور تدوین و توسعه استاندارد جدیدی را تحت عنوان ISO21500 در دستور کار خود قرار داد که در نهایت در سال ۲۰۱۲ منتشر گردید. این استاندارد شامل ۱۰ گروه موضوعی و یا حوزه دانش مدیریت پروژه می باشد. در حقیقت بجز حوزه مدیریت ذینفعان که به این استاندارد اضافه شده است، ترکیب بسیار مشابهی ما بین استانداردهای PMBOK-2008 و ISO21500-2012 وجود دارد.

استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه ISO10006-2003

 استاندارد ISO10006 در سال ۲۰۰۳ توسط سازمان جهانی استاندارد سازی منتشر گردیده است و بر اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت و برقراری مواردی که در دستیابی به اهداف کیفی پروژه ها تاثیرگذار هستند، تاکید می کند. در حقیقت این استاندارد تشریح کننده سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها است.

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق