مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

ممیزی داخلی

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

 ممیری داخلی

ممیزی داخلی

 تعریف: ارزیابی داخلی از سیستم های مدیریت سازمان به منظورحصول اطمینان ازاینکه سیستم های مستند شده به درستی اجرا شده اند.

فرایند ممیزی داخلی براساس یک برنامه مدون واز پیش برنامه ریزی شده صورت می گیرد.این برنامه توسط سرممیزدر زمانهای مشخص به ممیزان ابلاغ وآنها براساس چک لیست های تهیه شده برای هر فرایندبرنامه ممیزی را اجرا می نمایند.

در حین فرایند ممیزی شواهد ومستندات توسط ممیز بررسی ودر صورت مغایرت با استاندارد مربوطه ,عدم انطباق ثبت می گردد.

هرفرایند مدت زمان محدودی جهت رفع عدم انطباقات داردکه باید نسبت به آن اقدامات اصلاحی انجام بدهد.

شرکت مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس با سابقه چندین ساله در امر استقرار وممیزی سیستم ها میتواند ممیزی داخلی فرایندهای سازمانها وصنایع مختلف را انجام دهد.

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق