مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

پدافند غیرعامل

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۱۴ مهر , ۱۳۹۲

پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل

به مجموعه اقداماتی اطلاق می گرددکه مستلزم به کارگیری جنگ افزاروتسلیحات نبوده وبا اجرای آن میتوان از واردشدن خسارات مالی به تجهیزات وتاسیسات حیاتی,حساس ومهم نظامی وغیرنظامی وتلفات انسانی جلوگیری نموده ویامیزان خسارات ناشی از حملات وبمباران های هوایی موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش داد.

اصول پدافند غیرعامل

۱-مکان یابی(site selection)

۲-استتار(camouflage)

۳-اختفا (concealment)

۴-پوشش(cover)

۵-فریب(deception)

۶-پراکندگی(dispersion)

۷-تفرقه وجابجایی(separation)

۸-مقاوم سازی واستحکامات (hardening  & fortification)

۹-اعلام خبر(early warning)

ملاحظات پدافندغیرعامل

مجموعه اقدامات بنیادی وزیربنایی است که درصورت به کارگیری می توان به اهداف پدافند غیرعامل ازقبیل تقلیل خسارات وصدمات , کاهش قابلیت وتوانایی سامانه های شناسایی اهداف ,هدف یابی ودقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن وتحمیل هزینه بیشتر به وی نایل گردید.

ملاحظات پدافند غیرعامل عبارتنداز:

۱-انتخاب عرصه های ایمن در جغرافیای کشور

۲-تعیین مقیاس بهینه استقرارجمعیت وفعالیت درفضا

۳-پراکندگی درتوزیع عملکردها متناسب با تهدیدات وجغرافیا

۴-انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی وتوجیه اقتصادی پروژه

۵-کوچک سازی وارزان سازی وابتکار در پدافند غیرعامل

۶-موازی سازی سیستم های پشتیبانی وابسته

۷-مقاوم سازی ,استحکامات وایمن سازی سازه های حیاتی

۸-مکان یابی استقرارعملکردها

۹-مدیریت بحران دفاعی در صحنه ها

۱۰-استتار ونامرئی سازی

۱۱-کورکردن سیستم اطلاعاتی دشمن

۱۲-اختفا با استفاده از عوارض طبیعی

۱۳-پوشش در همه زمینه ها

۱۴-فریب,ابتکارعمل وتنوع در کلیه اقدامات

۱۵-حفاظت اطلاعات سیستم های حیاتی ومهم

۱۶-تولید سازه های دو منظوره

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق