استاندارد مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی رابرای مدیریت یک سازمان باتوجه به مسئولیت اجتماعی وقانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کندکه طی آن کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نمایدبطوریکه اصول توسعه پایداردرفعالیت های سازمان لحاظ شود.

ادامه مطلب ...