به مجموعه اقداماتی اطلاق می گرددکه مستلزم به کارگیری جنگ افزاروتسلیحات نبوده وبا اجرای آن میتوان از واردشدن خسارات مالی به تجهیزات وتاسیسات حیاتی,حساس ومهم نظامی وغیرنظامی وتلفات انسانی جلوگیری نموده ویامیزان خسارات ناشی از حملات وبمباران های هوایی موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش داد.

ادامه مطلب ...