مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

نظارت HSE

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۱۴ مهر , ۱۳۹۲

نظارت برصحت الزامات ایمنی ,بهداشت ومحیط زیست (HSE) درهرسازمانی مهمترین فرایندهای مدیریتی می باشد.

ادامه مطلب ...

ارزیابی ریسک

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۱۴ مهر , ۱۳۹۲

ریسک در مهندسی HSE به احتمال بوجود آمدن آسیب و صدمه از یک خطر معین، می گویند. در واقع به شانس یا احتمال اینکه کسی از خطر آسیب ببیند یا محیط زیست و اموالی دچار صدمه گردد، ریسک اطلاق می‌شود.

ادامه مطلب ...

پدافند غیرعامل

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۱۴ مهر , ۱۳۹۲

به مجموعه اقداماتی اطلاق می گرددکه مستلزم به کارگیری جنگ افزاروتسلیحات نبوده وبا اجرای آن میتوان از واردشدن خسارات مالی به تجهیزات وتاسیسات حیاتی,حساس ومهم نظامی وغیرنظامی وتلفات انسانی جلوگیری نموده ویامیزان خسارات ناشی از حملات وبمباران های هوایی موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش داد.

ادامه مطلب ...

زیست محیطی

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۰ مهر , ۱۳۹۲

محیط زیست به وجهی ساده ,آنچه را که احاطه کننده و در برگیرنده انسان است می توان محیط نامید.تاثیر انسان ومحیط زیست تاثیری است متقابل وانسانها در مواردی برروی محیط زیست تاثیر نامطلوب می گذارند ودر موارد زیادی تحت تاثیر آلودگی های محیط زیست قرار می گیرند.

ادامه مطلب ...

مدیریت بحران

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۰ مهر , ۱۳۹۲

مدیریت بحران فرایندهای برنامه ریزی ,عملکرد واقدامات اجرایی است که توسط دستگاههای دولتی ,غیردولتی وعمومی پیرامون شناخت وکاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطر پذیری)ومدیریت عملیات مقابله وبازسازی وبازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران )صورت می پذیرد.

ادامه مطلب ...

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق