مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

اخذگواهینامه های بین المللی

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

 گواهی

اخذ گواهینامه های بین المللی

 هرسازمانی پس از پیاده سازی واستقرار سیستم های مدیریتی آماده ممیزی ودریافت گواهینامه های سیستم می گردد.

این خدمات راشرکت های گواهینامه دهنده (Certification  Body ) درسراسردنیاانجام می دهندکه اعتبارخودرا ازسازمانهای اعتباردهنده (Accreditation  Body) می گیرند.درایران برخی از شرکت های بین المللی دارای شعبه ونمایندگی می باشند.

این مشاورباسابقه چندین ساله در زمینه استقرار وپیاده سازی سیستم وممیزی بابرخی ازشرکت های گواهینامه دهنده معتبر همکاری می نمایدومشتریان خودرابه این شرکتها جهت اخذ گواهینامه های سیستمی معرفی می نماید.

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق