استاندارد ملی توسط موسسه استاندارددریک کشورباتوجه به تمام شرایط خاص همان کشور مانند اقتصادی ,اجتماعی ,علمی وفنی تهیه میشود.

ادامه مطلب ...