استاندارد سیستم مدیریت ایمنی غذا ، با ارزیابی بروز خطا و تعیین نقاط بحرانی و ایجاد سیستم کنترل ، درفر آیند مواد غذایی از تهیه مواد اولیه تا مصرف توسط مشتری ، از افت سطح کیفیت محصول به نحو برنامه ریزی شده جلوگیری می نماید.

ادامه مطلب ...