هرسازمانی پس از پیاده سازی واستقرار سیستم های مدیریتی آماده ممیزی ودریافت گواهینامه های سیستم می گردد.

ادامه مطلب ...