مجموعه ای متشکل از اجزای بهم پیوسته درراستای تحقق اهداف معین بهداشت شغلی ,ایمنی وزیست محیطی دریک سازمان در چارچوب برنامه ریزی ,سازماندهی ,هدایت وکنترل اجزا.

ادامه مطلب ...