ارزیابی داخلی از سیستم های مدیریت سازمان به منظورحصول اطمینان ازاینکه سیستم های مستند شده به درستی اجرا شده اندرا ممیزی داخلی می نامند.

ادامه مطلب ...