مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

ISO 14001

تاریختاریخ انتشار : شنبه ,۱۳ مهر , ۱۳۹۲

 

ISO 14001

سیستم مدیریت زیست محیطی  :ISO  ۱۴۰۰۱

استاندارد مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی رابرای مدیریت یک سازمان باتوجه به مسئولیت اجتماعی وقانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کندکه طی آن  کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نمایدبطوریکه اصول توسعه پایداردرفعالیت های سازمان لحاظ شود.

مزایای استانداردهای مدیریت محیط زیست       

                

۱-ساماندهی محیط کار وجلوگیری ازآلودگی آن

۲-ایجادارتباط بهتر بانهادهای قانونی ورعایت مقررات وقوانین زیست محیطی

۳-کاهش هزینه هابه علت مدیریت منابع

۴-پیشگیری ازآلودگی محیط زیست درسراسرچرخه حیات محصول

۵-حفظ منابع طبیعی

۶-مدیریت پسماند

۷-توسعه پایداروکاهش مصرف منابع

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق