مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

کمیته ایمنی و حفاظت فنی

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۹ آذر , ۱۳۹۹

در محیط­های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان ، غالبا ًکارگران در معرض مخاطرات مختلف قرار دارند. با توسعه تکنولوژی و افزایش کاربرد ماشین در امر تولید نیز احتمال مخاطرات و حوادث در این گونه محیط­ها زیاد تر می­شود. سوانح در کارخانجات ممکن است باعث نقص عضو یا فوت افراد شود که به سهولت و سرعت قابل جبران نیست و برای سازمان فقدان یک متخصص که سال­ها برای تربیت او سرمایه و وقت مصرف شده است، زیان سنگینی به شمار می­آید.

ادامه مطلب ...

آشنایی با ایمنی صنعتی

تاریختاریخ انتشار : یکشنبه ,۹ آذر , ۱۳۹۹

اصولا” ایمنی صنعتی رشته ای است گسترده که به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می‌شود که با به کارگرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیطهای صنعتی به گونه‌ای مؤثر و کارا نگه داری کرد و به این وسیله یک محیط کار بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان بوجود آورد.
ایمنی صنعتی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام بر می دارد.

ادامه مطلب ...

بخشنامه ارتقاء بازرسی و ایمنی کار ابلاغ شد

تاریختاریخ انتشار : چهارشنبه ,۱۷ شهریور , ۱۳۹۵

پایگاه اطلاعات ایمنی : وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی بخشنامه «ارتقاء بازرسی و ایمنی کار» را به مدیران کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان های سراسر کشور ابلاغ کرد .

ادامه مطلب ...

بازرسی موثر ایمنی در محیط کار

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱ شهریور , ۱۳۹۵

بازرسی موثر ایمنی و بهداشت حرفه ای، یکی از ابزار مهم پیشگیری از بروز حوادث بوده که در برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای جایگاه ویژه ای دارد. بکارگیری بازرسان آموزش دیده و توانمند در یک فرایند بازرسی برنامه ریزی شده آسیبها و حوادث شغلی را کاهش خواهد داد.

ادامه مطلب ...

بازرسی وکنترل فرایند

تاریختاریخ انتشار : دوشنبه ,۱۵ مهر , ۱۳۹۲

ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ ازﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ازاﻳﻦ ﻛﻪآنﻫـاﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪﻛﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻧﺠﺎمﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﺻـﻼح اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب ...
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2

مشتریان

شهرداری مشهد گهردانه شرق شرکت گاز استاد خراسان رضوی شرکت شرکتهای صنعتی استاد خراسان رضوی عالیس مرغداران طوس بیمه کارآفرینی مهندسین مشاور ساز آب شرق